مشتريان گرامی!

شرکت Alpari شرايط معاملاتی را بهبود می بخشد: از 2 مه 2011 سطح Limit & Stop Levels برای ابزارهای اصلی برابر با سطح کنونی از اسپرد می شود.

مشتريان گرامی!

شرکت Alpari شرايط معاملاتی را بهبود می بخشد: از 2 مه 2011 سطح Limit & Stop Levels برای ابزارهای اصلی برابر با سطح کنونی از اسپرد می شود.

Limit & Stop Levels حداقل تعداد پيپ از سطح دستور تا قيمت جاری (سطح دستورات معلق) است.

اين نوآوری کار را با دستورات معلق راحت تر می کند.

بدين ترتيب اجازه قرار دادن دستور در نزديکترين قيمت جاری بازار را می دهد.