مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 17 آگوست سال 2011 ابزار معاملاتی XAGUSD بر روی حساب های حقيقی از نوع classic.ndd.m4 در دسترس خواهد بود.

از تاريخ 17 آگوست XAGUSD (نقره spot) بر روی سرور حقيقی NDD معامله کنيد

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 17

از تاريخ 17 آگوست XAGUSD (نقره spot) بر روی سرور حقيقی NDD معامله کنيد

آگوست سال 2011 ابزار معاملاتی XAGUSD بر روی حساب

از تاريخ 17 آگوست XAGUSD (نقره spot) و بر روی سرور حقيقی NDD معامله کنيد

های حقيقی از نوع classic.ndd.m4 در دسترس خواهد بود.