بروکر فارکس – ابهامات اصلاحیه‌ی تازه قانون ها داخلی فروشگاه‌های زنجیره ای

 

استادیار موسسه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد ; در اصلاح شده اخیر قانون ها داخلی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره ای تبصره ای گنجانده شد که میتواند دستمزد مصرف‌کنندگان ( دسترسی کلیه مردمان به کالاهای کیفی با قیمت ارزان ) را ذیل الشعاع قرار دهد ;
یادداشت رسیده به خبرگزاری تسنیم – زهرا آقاجانی استادیار موسسه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ; معدن و تجارت ;

فروشگاه‌های تخفیفی تخصص ویژه‌ای در جلب رضایتمندی جامعه انگیزه یعنی قشرها میانگین و زیر دارا‌هستند ;

میان نتایج این تخصص‌گرایی می‌توان به ذیل نگه داشتن بها تمام‌شده جنس ; برخورداری از صرفه‌های اقتصادی مقیاس ; اکتفا به خیر کم مقابل فروش‌ بالا و دسترسی مصرف‌کننده به کالاهای با قیمت خوب ( با درنظر تصاحب کردن کیفیت قابل پذیرش برای کالاهای عرضه‌شده در قفسه‌ها ) و در غایت تامین رضایت مصرف‌کننده اشاره نمود ;

یکی‌از مشکلات بسط فروشگاه‌های تخفیفی در کشور‌ایران ; ابهامات جانور در پایانی اصلاح شده قوانین فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است که جهت رفع بعضا ابهامات مو جود در مصوبه قبلی در تاریخ 1/2/1397 به اتحادیه کشوری فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای بیان شد ( اما بعداز اعمال پاره‌ای اصلاحات طی یک‌سری تراز )

اگر‌چه جزء ابهامات ناظر بر این مقرره ( گزینش مساحت فروشگاه‌ها فارغ از اعتنا به مولفه‌های محیطی به‌ویژه اقتصادی در مرزوبوم ) تا به امروز رفع شده است در تصحیح شده اخیر تبصره جدیدی گنجانده شد که میتواند دستمزد مصرف‌کنندگان ( دسترسی همگی مردمان به کالاهای کیفی با قیمت ارزان ) را پایین الشعاع قرار دهد ;

بروکر فارکس تايم بروکر فارکس چيست بروکر فارکس در ايران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبي بروکر فارکس فور يو

 

تبصره ( 2 ) بند ( د ) تصحیح شده مذکور علاوه بر ابهاماتی همچون عدم تمایز فی مابین بعضی ترتیبات تجاری عمودی ( نمایندگی و فرانشیز ) ; دارنده ابهامات دیگری هم است ; اعم از این مورد ها می‌توان به روشن نبودن واحد سنجش تعیین شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت بوسیله برنامه‌ریزان مربوط و چرایی تعیین این دسته شهرها اشاره نمود ( ولی انعطاف‌پذیری تصحیح شده اخیر نسبت به تصحیح شده تاریخ 12/12/1396 که شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت را واحد سنجش قرار داده بود شایان توجه است ) ;

به‌صورت روشن‌تر می بایست اذعان کرد ;

بر این پایه در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت ; حق تقدم برای تولید و گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بسته شدن قرار داد فرانشیز با واحدهای صنفی مو جود خواهد بود ; بررسی نسبت جمعیت شهرهای میهن به کل جمعیت شهری نشان میدهد این سهم برای کلان شهرها ( شهرهای یک میلیون نفر جمعیت و بیشتر ) هم اندازه 35 ; 1 درصد ;

برای شهرهای بزرگ ( کمتر از یک میلیون نفر تا 500 هزار نفر جمعیت ) هم اندازه 10 ; 4 درصد ; برای شهرهای میانگین ( کمتر از 500 هزار نفر تا 20 هزار نفر جمعیت ) متساوی 44 ; 4 درصد و در غایت برای شهرهای کوچک ( یعنی شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت ) متساوی 10 ; 1 درصد است ;

شایان ذکر است تعداد این شهرها 903 شهر بوده و بالغ بر 72 ; 70 درصد از کل تعداد شهرهای مملکت درین طبقه‌بندی قرار دارا‌هستند ; این فرمان یعنی سیاستگذاران این حوزه بیشتراز 10 درصد از کل جمعیت شهری مرز و بوم ( یعنی 903 شهر از کل 1242 شهر میهن ) را از روش اعمال این ضابطه از دسترسی به مغازه زنجیره‌ای استاندارد محروم ساخته‌اند ;

بروکر فارکس فيبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لايت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ايران

 

این در حالی است که در واقع مصرف‌کنندگان بومی در بخشها کم جمعیت‌تر کشورمان نیازمند دریافت سرویس ها خوبتر و بیشتر درسمت پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه عدالت اجتماعی می‌باشند ; با این توصیفات ; لزوم اعتنا به مورد ها اصلی پایین در برنامه‌ریزی های مرتبط با به‌این حوزه واجب است ;

درحالی که با اعتنا به لزوم بدون نقص پوشش بخشها مرزوبوم به کالاهای حساس و مصرفی

مردمان می تواند زمینه لزوم بسط فروشگاههای تخفیفی در بخشها روستایی پیشرفته همچون شمال جمهوری اسلامی ایران مورد اعتنا قرار گیرد ; برنامه‌ریزان مرتبط با بدین حوزه بعضی از شهرهای مرزوبوم را هم از دسترسی به کالاهای کیفی و با قیمت ارزان محروم میکنند ;
برنامه‌ریزان مرتبط با توسعه و گسترش فروشگاههای تخفیفی در سرزمین

( با اعتنا به هدف ها توسعه‌ای گونه های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مرزوبوم یعنی 20 درصد تا پایان برنامه ششم بسط ) نباید برای بازیگران این حوزه یا این که علاقمندان ورود به بازار توزیع اداره یافته ; هیچگونه محدودیت‌ اعم از قیودی همچون جمعیت شهر و آبادی قائل شوند ;

برنامه‌ریزان مرتبط با حوزه فروشگاه‌های تخفیفی خوبتر است به‌جای تمرکز صرف بر پایه گذاری کردن مولفه‌های بسط مقداری ( مانند مساحت و واحد سنجش تعداد جمعیت شهرها ) که یک مورد به طور کامل باطن بنگاهی است به معیارهای ارتقای کیفی این دسته فروشگاه‌ها تاکید کنند ;
در غایت بایستی اظهار‌کرد ; تدوین‌کنندگان قانون ها مذکور ; قضیه لزوم دسترسی کلیه مصرف‌کنندگان ( به‌ویژه در بخش ها کم جمعیت ) به کالاهای با قیمت خوب و کیفیت