مشتريان گرامی !

در اين راستا ، ممکن است اختلالات احتمالی در کابين شخصی روی دهد.

در 9 اکتبر 2010 ، ساعت 10:00 الی 23:00 GMT در سرور های کابين شخصی تعميرات فنی به منظور بهبود خدماتمان صورت ميگيرد.

مشتريان گرامی !

از شما پوزش ميطلبيم.

در اين راستا ، ممکن است اختلالات احتمالی در کابين شخصی روی دهد.

در 9 اکتبر 2010 ، ساعت 10:00 الی 23:00 GMT در سرور های کابين شخصی تعميرات فنی به منظور بهبود خدماتمان صورت ميگيرد.