مشتریان محترم!

به همين دليل ، ميتوانيد به مدت کوتاهی از کابين شخصی استفاده کنيد.

به اطلاع شما ميرسانيم که 4 سپتامبر 2010 ، در سرور های کابين های شخصی ، کار فنی با هدف بهبودی در خدمات صورت ميگيرد.

مشتریان محترم!

و در اين ارتباط از شما پوزش ميخواهيم.

به همين دليل ، ميتوانيد به مدت کوتاهی از کابين شخصی استفاده کنيد.

به اطلاع شما ميرسانيم که 4 سپتامبر 2010 ، در سرور های کابين های شخصی ، کار فنی با هدف بهبودی در خدمات صورت ميگيرد.