مشتريان گرامی!

لطفاً قبل از انتقالات بانکی خود اين اطلاعات را در نظر بگيريد.

به اطلاع شما می رسانيم که ارسال پرداخت ها در تاريخ 6 جون 2011 به مناسبت جشن تولد ملکه در نيوزيلند به روز 7 جون 2011 موکول خواهند شد.

مشتريان گرامی!

لطفاً قبل از انتقالات بانکی خود اين اطلاعات را در نظر بگيريد.

به اطلاع شما می رسانيم که ارسال پرداخت ها در تاريخ 6 جون 2011 به مناسبت جشن تولد ملکه در نيوزيلند به روز 7 جون 2011 موکول خواهند شد.