مشتریان گرامی!

از 6 جون 2011 تغييراتی در قوانين عمليات معاملاتی ECN.MT4 و NDD.MT4 انجام خواهد شد.

مشتریان گرامی!

از 6 جون 2011 تغييراتی در قوانين عمليات معاملاتی ECN.MT4 و NDD.MT4 انجام خواهد شد.