مشتريان گرامی !

لطفاً قبل از انتقال بانکی وجه ، اين اطلاعات را در نظر داشته باشيد.

در 6 سپتامبر ، تمام پرداخت های به دلار آمريکا ، در روز 7 سپتامبر ارسال ميشوند.

به مناسبت ، جشن ملی آمريکا – روز کار ،

مشتريان گرامی !

لطفاً قبل از انتقال بانکی وجه ، اين اطلاعات را در نظر داشته باشيد.

در 6 سپتامبر ، تمام پرداخت های به دلار آمريکا ، در روز 7 سپتامبر ارسال ميشوند.

به مناسبت ، جشن ملی آمريکا – روز کار ،