مشتريان گرامی !

لطفاً ، اين اطلاعات را در هنگام انتقالات بانکی ، در نظر بگيريد.

در ارتباط با جشن ملّی آمريکا (Columbus Day) در روز 11 اکتبر ، تمام پرداختی ها به دلار آمريکا ، در تاريخ 12 اکتبر ارسال ميشوند.

مشتريان گرامی !

لطفاً ، اين اطلاعات را در هنگام انتقالات بانکی ، در نظر بگيريد.

در ارتباط با جشن ملّی آمريکا (Columbus Day) در روز 11 اکتبر ، تمام پرداختی ها به دلار آمريکا ، در تاريخ 12 اکتبر ارسال ميشوند.