مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيلی رسمی مورخ 2 و 9 مه در روسيه تغييراتی در برنامه قراردادهای CFD برای سهام روسيه و جفت ارز USDRUR انجام خواهد شد:

مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيلی رسمی مورخ 2 و 9 مه در روسيه تغييراتی در برنامه قراردادهای CFD برای سهام روسيه و جفت ارز USDRUR انجام خواهد شد:

2011/02/05 (دوشنبه)

СFDs در سهام روسیه (#GAZP، #GMKN، #LKOH، #ROSN، #SBER، #SBERP، #SIBN، #SNGS، #VTBR) بازار بسته است

USDRUR بازار بسته است

2011/05/09 (دوشنبه)

СFDs در سهام روسیه (#GAZP، #GMKN، #LKOH، #ROSN، #SBER، #SBERP، #SIBN، #SNGS، #VTBR) بازار بسته است

USDRUR بازار بسته است

اين برنامه تنها برای مقاصد اطلاعاتی ارايه شده است، و در صورت بروز هرگونه تغييری در برنامه، Alpari مجاز به ويرايش آن خواهد بود.