مشتريان گرامی ،

در تاريخ 25 اکتبر ، نيوزيلند روز ملّی خود را جشن ميگيرد (Labour Day).

از تاريخ 26 اکتبر به بعد ، رژيم عمليات شارژ و برداشت به صورت عادی خود برميگردد.

مشتريان گرامی ،

از تاريخ 26 اکتبر به بعد ، رژيم عمليات شارژ و برداشت به صورت عادی خود برميگردد.

لطفاً زمان انتقالات بانکی خود ، اين اطلاعات را در نظر داشته باشيد.

در اين ارتباط تمام درخواست ها برای شارژ و برداشت پس از ساعت 14:00 GMT از حساب در روز 22 اکتبر ، توسط بانک ASB در روز 26 اکتبر اجرا خواهند شد.

در تاريخ 25 اکتبر ، نيوزيلند روز ملّی خود را جشن ميگيرد (Labour Day).

از تاريخ 26 اکتبر به بعد ، رژيم عمليات شارژ و برداشت به صورت عادی خود برميگردد.