تغييرات در شرايط انتقالات داخلی

مشتريان گرامی،

تغييرات در پاراگراف های 4.9، و 5.4.4، و 5.5.3، و 6.19، و 7.4.2 صورت گرفته اند. اين قوانين جديد از تاريخ 24 سپتامبر 2010 به اجرا در می آيند.

به اطلاع شما ميرسانيم که تغييراتی در انتقالات داخلی رخ داده است.

تغييرات در شرايط انتقالات داخلی

تغييرات در پاراگراف های 4.9، و 5.4.4، و 5.5.3، و 6.19، و 7.4.2 صورت گرفته اند. اين قوانين جديد از تاريخ 24 سپتامبر 2010 به اجرا در می آيند.

مشتريان گرامی،

به اطلاع شما ميرسانيم که تغييراتی در انتقالات داخلی رخ داده است.

تغييرات در پاراگراف های 4.9، و 5.4.4، و 5.5.3، و 6.19، و 7.4.2 صورت گرفته اند. اين قوانين جديد از تاريخ 24 سپتامبر 2010 به اجرا در می آيند.