مشتريان گرامی !

از تاريخ 19 اکتبر 2010 ، تغييرات در قوانين شرايط معاملاتی انجام خواهد شد:

مشتريان گرامی !

و همچنين درنسخه جديد قوانين شرايط معاملاتی:

آیتم های اضافه شده : 2.17، 5.13، 6.1، 6.3، 9.39؛
معرفی عبارت جدید : “ارائه نقدینگی” .

از تاريخ 19 اکتبر 2010 ، تغييرات در قوانين شرايط معاملاتی انجام خواهد شد:

معرفی تغییرات در آیتم ها : 2.5، 2.7، 2.9، 2.12، 2.13، 2.14، 2.15، 2.22، 2.30، 2.31، 2.32، 5.12، 5.27، 5.28، 5.29، 5.30، 5.31، 6.1، 6.8، 8.11، 9.1؛
موارد حذف شده : 2.19، 2.29، 2.35، 2.36، 7.6، 7.7، 7.8؛

حذف عبارت : “حجم معمولی بازار”.