مشتريان گرامی!

تغييرات در بند های : 5.4، 6.3 و 10.10 از قوانين انجام گرفته اند.

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 29 آپريل 2011 تغييراتی در قوانين معرف بروکر انجام خواهد شد.

مشتريان گرامی!

تغييرات در بند های : 5.4، 6.3 و 10.10 از قوانين انجام گرفته اند.

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 29 آپريل 2011 تغييراتی در قوانين معرف بروکر انجام خواهد شد.