مشتريان گرامی !

از اين پس برای ورود به سيستم کابين شخصی ، به عنوان کلمه کاربری ،

قابل توجه دارندگان حساب های افتتاح شده تا تاريخ 1 مه 2010 ،

بايد از شماره کابين شخصی و يا آدرس الکترونيکی مشخص شده در زمان ثبت نام ، استفاده کنند.

مشتريان گرامی !

بايد از شماره کابين شخصی و يا آدرس الکترونيکی مشخص شده در زمان ثبت نام ، استفاده کنند.

قابل توجه دارندگان حساب های افتتاح شده تا تاريخ 1 مه 2010 ،

از اين پس برای ورود به سيستم کابين شخصی ، به عنوان کلمه کاربری ،