مشتريان گرامی !

هرچه دوستان و آشنايان بيشتری را به حساب PAMM منافع بيشتری دريافت خواهيد کرد.

از 5 اکتبر ، شرکت آلپری قابليت گسترش تابعی را برای سرمايه گذاران در نظر گرفت .

مشتريان گرامی !

هرچه دوستان و آشنايان بيشتری را به حساب PAMM منافع بيشتری دريافت خواهيد کرد.

از 5 اکتبر ، شرکت آلپری قابليت گسترش تابعی را برای سرمايه گذاران در نظر گرفت .

و به اين ترتيب مدير ميتواند ، درصد پاداش سرمايه گذار ، را در ازای دعوت از ديگر سرمايه گذاران به حساب PAMM را مشخص کند.

اگر سرمایه گذار سرمایه گذاری در حساب PAMM کند ، ميتواند ، آن را به دوستان و آشنايان توسيه کرده و کسب در آمد بيشتری کند.

هرچه دوستان و آشنايان بيشتری را به حساب PAMM منافع بيشتری دريافت خواهيد کرد.

اين ويژگی جديد مورد استقبال بسياری از مشتريان قرار گرفت:

و به اين ترتيب مدير ميتواند ، درصد پاداش سرمايه گذار ، را در ازای دعوت از ديگر سرمايه گذاران به حساب PAMM را مشخص کند.