رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی 
  

رندی مک لین کسی که از دهه هفتاد میلادی استارت به خرید و فروش در بازار های مالی کرد . وی یک فرد بسیار با استعداد در این مورد بود و همین بس که در طی یک‌سال توانست ۲۰۰۰ دلاری را که برایاستارت کار جمع کرده بود به بیشتراز ۷۰ هزار دلار برساند . 

همینطور رندی جزء رکورد داران حفظ سود میان معامله گران است . در بیست سال نخستین معامله گری خود توانسته بود ۱۸ سال را با سود پشت سر بگذراند . 

رندی مک لین بر این اعتقاد دارد که مشقت کار معامله گری با زمان ارتباط مستقیم دارند . یعنی با گذشت زمان معامله گری نیز دشوار تر و دشوار تر می شود . 

او می گوید که در اوایل شروع کار خود یعنی در دهه هفتاد میلادی حرکت ها به قدری بزرگ بود که تنها باید انها را می شناختی و دیگر کار خاصی نباید انجام می دادی. به اعتقاد او در حال حاضر ۲۵ درصد از کار معامله گری مربوط به پیش بینی و تحلیل است و مابقی ان یعنی ۷۵ درصد مربوط به ترید کردن است که این در مقایسه با سال های اغازین کارش که ۹۰ درصد پیش بینی و ۱۰ درصد ترید بود افزایش قابل ملاحظه ای داشته و معنی ان این است که زمان ورود و خروج بسیار با اهمیت تر از قبل شده است.


همچنین ببینید :               بروکر فارکس تايم بروکر فارکس چيست بروکر فارکس در ايران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبي بروکر فارکس فور يو


ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هرگز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻩ و معتقده ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ رو ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد ‏(ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍرﻩ) ﺑﻠﮑﻪ ﺍوﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤاند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ رو ﺑﻪ معامله ﮔﺮ متعهد ﮐﻨد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین بهترین و ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ.
ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دورﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺍر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻩ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮد آور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی غلط ﺍز ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درست ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﮏ لین دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺵ رو ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

 

۱- سیستم معاملاتی:

ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺵ. ﺷﯿﻮﻩ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاند ﺣﺎﻟﺖ و ﯾﺎ نیازهای ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺍﻧﯽ ﺍوﻥ را رو ﺑﺮ آوردﻩ ﮐﻨد.

 

۲- مدیریت ریسک :

رندی علاقه زیادی به ریسک ندارد و همین باعث می شود تا بیشتر از ۳ تا ۵ درصد ریسک نکند. به استثنای مواردی که در مواقع سود بوده و اعتماد به نفس او بالا می باشد اقدام به افزایش ریسک می کند ولی در کل شخصیت محتاتی است و در دوره های ضرر ده بشدت کاهش حجم را در دستور کار خودش قرار داده است. رندی مک لین خودش را روند تجسم می کند و طبق روند پیش می رود. در یک روند در زمان بالا و پایین رفتن افزایش و کاهش حجم را پیش رو داریم. مک لین هم همینطور.

 

۳ –  استاپ لاس  : 

وی اعتقاد دارد که چنانچه بگذاریم معامله ای در ضرر پیش روی کند تصمیماتی که در ان زمان به بعد خوا‌هیم گرفت احساساتی بوده و منطقی نیست . 

 

۴ – نوشتن معاملات : 

مک لین اعتقاد دارد که یکی‌از مهم‌ترین دلایل موفقیتش پرهیز از اشتباهاتی بوده که در گذشته انها را تکرار می کرده است . بدین صورت که با مکتوب کردن و آنالیز کردن اشتباهاتش انها را دیگر تکرار نمیکرد .

<>