روش نرخ گذاری فرآورده و خدمات تصحیح شد

روش نرخ گذاری فرآورده و خدمات تصحیح شد

مبتنی بر مصوبه تازه هیات عالی ارزیابی بر سازمان‌های صنفی میهن , تمامی نرخ گذاری در حوزه حقوق و دستمزد و خدمات بایستی با سفارش اتاق صنف ها و از روش کمیسیون‌های بررسی بر سازمان‌های صنفی شهر , شهرستان و استان شکل گیرد .
این خبر را مدیریت اتاق صنف‌ها اعلام‌کرد و افزود : سه تیم کالایی که نرخ گذاری مبتنی بر آن شکل می‌گرفت دربرگیرنده مورد ها پایین است :

الف – تیم نخستین : کالاها و خدمات صنفی با حق تقدم یک
کالاها و خدمات صنفی ھستند که زمینه اعتنا و تقاضای مختص مصرف کنندگان هستند و در سبد هزینه خانوار سهم متعددی دارا‌هستند و مصرف کنندگان در هر قوانینی ناگزیر به تهیه و تنظیم و مصرف آن میباشند , نرخ گذاری کالاها و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامی خواھد بود , کمیسیونھای چک می‌بایست نرخ کالاھـا و خـدمات اولویـت دار را براسـاس دسـتورالعمل ھـای تھیـه شـده بوسیله اداره حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد آنالیز احتساب و تصویب قرار دھند .

ب ) تیم دوم : کالاها و سرویس ها صنفی با حق تقدم دو

کالاھا و خدماتی هستند که از سکو اھمیت کمتری برای مصرف کنندگان برخوردار بـوده و

حـداکثر قیمتھـای ایـن گـروه از کالاھا و خدمات براساس چارچوب نرخ‌گذاري کالاھا و خدمات صادره در‌این

دستوراالعمل و ذیل چک مدیر کمیسیون چک ھر استان یا این که شھرستان و با

ھماھنگی دربین مجمع کارها صنفی , اتحادیه و انجمن حمایت از دستمزد مصرف کنندگان و در

قالب تفاھم طومار ھای فیمابین تهیه و لیست قیمتھای نھایی به اعضای کمیسیون ذی‌ربط ارائه می گردد .

ج ) مجموعه سوم : بقیه کالاها و خدمات صنفی

دربرگیرنده کالاھا و خدمات صنفی میباشند که در فھرست کالاھا و خدمات مجموعه های پیشین نباشد .

 

فارکس ریبیت