مشتريان گرامی!

حساب “ميکرو” از جايگاه ويژه اي ميان مشتريان شرکت “آلپری” برخوردار است، به همين علت ، تصميم گرفتيم که سومين سرور برای حساب “آلپری . ميکرو” را ارائه دهيم . اين تکنولوژی ، تا حد زيادی بار وارده بر تجهيزات موجود را کاهش داده ، و عمليات بدون درد سر را به هنگام انجام معاملات را تامين ميکند.

مشتريان گرامی!

اگر برای شما شک ايجاد شد ، شما در هر زمانی ميتوانيد آدرس سرور را در حساب شخصی کابين شخصی خود مشاهده کنيد.

ما ارزش اعتماد مشتری به شرکتمان را ميدانيم ، و همواره در تلاش برای ارائه بهترين خدمات با کيفيت بالا هستيم.منبع: «سرور جديد برای حساب های “آلپری . ميکرو”»

حساب “ميکرو” از جايگاه ويژه اي ميان مشتريان شرکت “آلپری” برخوردار است، به همين علت ، تصميم گرفتيم که سومين سرور برای حساب “آلپری . ميکرو” را ارائه دهيم . اين تکنولوژی ، تا حد زيادی بار وارده بر تجهيزات موجود را کاهش داده ، و عمليات بدون درد سر را به هنگام انجام معاملات را تامين ميکند.

برای استفاده از اين سرور جديد ، شما بايد (آی.پی) آدرس زير را وارد کنيد:

62.213.101.161;
72.26.216.47;
217.74.44.42;
208.122.38.228.

حساب “ميکرو” از جايگاه ويژه اي ميان مشتريان شرکت “آلپری” برخوردار است، به همين علت ، تصميم گرفتيم که سومين سرور برای حساب “آلپری . ميکرو” را ارائه دهيم . اين تکنولوژی ، تا حد زيادی بار وارده بر تجهيزات موجود را کاهش داده ، و عمليات بدون درد سر را به هنگام انجام معاملات را تامين ميکند.