مشتریان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که در برنامه های همکاری Alpari، فرصت های جديد و وسيعتری را برای جذب مشتری و سرمايه گذاری برای همکاران حساب PAMM و معرف بروکر ارايه می شوند.

مشتریان گرامی!

برای آن دسته از مشتريان شرکت، که در آن واحد هم همکار مدير در حساب PAMM هستند و هم معرف بروکر، لينک های مرجع جديد در دسترس هستند. به کمک اين لينک های مرجع می توانيد مشتريان جديدی را به گروه معرف بروکر خود و حساب PAMM مشخصی جذب نماييد. اين فرآيند تا حد زيادی همکاری شرکا را فعال تر و کار آمدتر می سازد.

فعاليت موفقی را برای همه همکاران آرزو می کنيم.

به اطلاع شما می رسانيم که در برنامه های همکاری Alpari، فرصت های جديد و وسيعتری را برای جذب مشتری و سرمايه گذاری برای همکاران حساب PAMM و معرف بروکر ارايه می شوند.