مشتریان محترم!

Alpari يک رويداد مخصوص تابستان به نام “جولای گرم بدون کميسيون” را اجرا خواهد کرد. فقط به مدت يک ماه، از 1 الی 31 جولای ما کميسيون بانک و يا سيستم پرداخت، به هنگام شارژ حساب از طريق کابين شخصی را بر عهده خواهيم گرفت. راحت ترين روش پرداخت را از سايت ما انتخاب نماييد و پرداخت های خود را انجام دهيد.

مشتریان محترم!

Alpari يک رويداد مخصوص تابستان به نام “جولای گرم بدون کميسيون” را اجرا خواهد کرد. فقط به مدت يک ماه، از 1 الی 31 جولای ما کميسيون بانک و يا سيستم پرداخت، به هنگام شارژ حساب از طريق کابين شخصی را بر عهده خواهيم گرفت. راحت ترين روش پرداخت را از سايت ما انتخاب نماييد و پرداخت های خود را انجام دهيد.