مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که در 13 جون 2011 PT.Alpari Indonesia شريک رسمی شرکت Alpari در اندونزی از وزارت آموزش مجوز دريافت نمود.

مشتريان گرامی!

همچنين PT.Alpari Indonesia در نمايشگاه اختصاص داده شده به بازارهای مالی شرکت خواهد کرد.

شرکت PT.Alpari Indonesia در نوامبر 2010 در اندونزی تأسيس و به رسميت شناخته شد. اکنون در حدود يک سال است که PT.Alpari Indonesia پشتيبانی از مشتری، مشاوره، سمينارهای آموزشی در بازار فارکس، تحليل تکنيکال استراتژی های معاملاتی و معامله با ابزار های مختلف معاملاتی انجام می دهد.

به اطلاع شما می رسانيم که در 13 جون 2011 PT.Alpari Indonesia شريک رسمی شرکت Alpari در اندونزی از وزارت آموزش مجوز دريافت نمود.