مشتريان گرامی!

در اين رقابت 40 دوشيزه از کشور های مختلف شرکت کردند. اين رقابت نه تنها مورد توجه کارکنان شرکت بلکه ديگر بازديد کنندگان سايت قرار گرفت به طوری که تعداد آرا به 50000 رسيد! از تمام افرادی که از شرکت کنندگان حمايت کردند متشکريم.

به اطلاع شما می رسانيم که رقابت Miss Alpari-Life 2011 ميان کارکنان شرکت های تحت نام تجاری Alpari برگزار شد.

مشتريان گرامی!

در اين رقابت 40 دوشيزه از کشور های مختلف شرکت کردند. اين رقابت نه تنها مورد توجه کارکنان شرکت بلکه ديگر بازديد کنندگان سايت قرار گرفت به طوری که تعداد آرا به 50000 رسيد! از تمام افرادی که از شرکت کنندگان حمايت کردند متشکريم.

به اطلاع شما می رسانيم که رقابت Miss Alpari-Life 2011 ميان کارکنان شرکت های تحت نام تجاری Alpari برگزار شد.