مشتریان گرامی!

در تاريخ 9 جون 2011 شرکت کنندگان مالی با تجربه در بازار فارکس اعلام به ايجاد سازمان رگوله به منظور تحکيم نظارت بر بازار فارکس کردند.

مشتریان گرامی!

والری تاراسوف مدير ارتباطات خارجی Alpari گفت: “امروز وظيفه اصلی Alpari و کارگزاران ديگر فارکس در روسيه تشکيل انجمن حرفه اي برای رگوله بازار و ارايه موقعيت تلفيقی مرتبط با استاندارد های اوليه و مقررات در فارکس است. تنها چنين شيوه اي به ما کمک خواهد کرد که اهداف خود را عملی سازيم.”

در تاريخ 9 جون 2011 شرکت کنندگان مالی با تجربه در بازار فارکس اعلام به ايجاد سازمان رگوله به منظور تحکيم نظارت بر بازار فارکس کردند.

توجه داشته باشيد که Alpari يکی از آغاز گران اصلی “مرکز ابزار فرابورس مالی و فن آوری” است. بنابراين انجمن تشکيلی مستقل برای رگوله و تنظيم بايد جايگزينی برای کميسيون تنظيم روابط در بازار های مالی (KROUFR) که فعاليت خود را از سال 2003 آغاز کرده است، شود.