چرا شاخص بازار بورس تغییر و نوسان داشت؟

چرا شاخص بازار بورس تغییر کرد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عوامل پرورش شاخص بورس در بازه اخیر را شرح داد .

محمدرضا پورابراهیمی در رابطه رکوردزنی های شاخص بازار بورس اظهار‌کرد :

در نوسانات شاخص بورس دو ادله پیش گویی ارتقاء میزان سودآوری شرکتهای و تغییرات ارزش بودجه شالوده تاثیرگذار بوده است .

مدیریت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : رویش شاخص بورس عمدتا ناشی

از تغییرات ارزش میزان دارایی مبنا موسسات بورسی بوده که درین رابطه رویش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است .

نماینده مردمان کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد : تغییرات ارزش بودجه مبنا موسسه ها

بورسی روی ترازنامه موسسات اثر گذار بوده و به مثل مشاجره تجدید آنالیز است و با رویش نرخ ارز , تقاضا برای خرید سهام هم رویش می نماید .

 

چرا شاخص بازار بورس تغییر و نوسان داشت؟

محمدرضا پورابراهیمی در رابطه رکوردزنی های شاخص بازار بورس اظهار‌کرد : در نوسانات شاخص بورس دو ادله پیش گویی ارتقاء میزان سودآوری شرکتهای و تغییرات ارزش بودجه شالوده تاثیرگذار بوده است .

چرا شاخص بازار بورس تغییر و نوسان داشت؟

پورابراهیمی به‌دنبال تصریح کرد :

بیشترین سهم در عدد شاخص بورس ناشی از تغییرات ارزش میزان دارایی شالوده به واسطه تغییر تحول نرخ ارز است .

مدیریت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد : ارتقاء پیش گویی سودآوری برای شرکت ها

صادراتی هم در پرورش شاخص بورس تاثیرگذار بوده به این دلیل‌که صادرات براساس دلار با نرخ تازه انجام می شود ولی

در زمینه احتساب نظر نرخ دلار دولتی یا این که آزاد حیاتی است . بطور طبیعی موضوعات ذکر شده در رویش شاخص بورس تاثیر داشته است .

 

ویددراو