مشتريان گرامی!

به اطلاع شما ميرسانيم که از تاريخ 16 نوامبر 2010 ، کميسيون به هنگام شارژ حساب از طريق سيستم Moneybookers ، کاهش می يابد .

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما ميرسانيم که از تاريخ 16 نوامبر 2010 ، کميسيون به هنگام شارژ حساب از طريق سيستم Moneybookers ، کاهش می يابد .

طبق شرايط جديد :

به هنگام شارژ حساب با استفاده از کارت ، و از طريق سيستم الکترونيکی Moneybookers ، کميسيون برابر با 2.0% + 0.29 EUR خواهد بود ؛
به هنگام شارژ حساب با موجودی Moneybookers ، کميسيون برابر با 1.0% + 0.29 EUR خواهد بود .
با احترام ،
گروه پرداخت شرکت Alpari