مشتريان گرامی!

به مناسبت جشن Ligo که از تاريخ 23 الی 24 جون برگزار می شود، Rietumu Banka انتقالات بانکی از تاريخ 23 الی 26 جون 2011 انجام نمی دهد. Rietumu Banka فعاليت خود را از روز 27 جون 2011 در رژيم عادی از سر خواهد گرفت.

مشتريان گرامی!

به مناسبت جشن Ligo که از تاريخ 23 الی 24 جون برگزار می شود، Rietumu Banka انتقالات بانکی از تاريخ 23 الی 26 جون 2011 انجام نمی دهد. Rietumu Banka فعاليت خود را از روز 27 جون 2011 در رژيم عادی از سر خواهد گرفت.

لطفاً قبل از انجام انتقالات بانکی خود اين اطلاعات را در نظر بگيريد.