مشتریان گرامی!

بنياد خيريه Alpari همراه با هيئت بازرسی شهر کازان در 31 مه 2011 در رابطه با کمک به والدين در اطمينان از ايمنی کودکان هنگام استفاده از خودروهای شخصی با عنوان “حفاظت از زندگی جديد!” نشستی برگزار شد. اين رويداد برای بار سوم برگزار می شود.

مشتریان گرامی!

بنياد خيريه Alpari به تمام کسانی که در اين رويداد شرکت کرده اند اطمينان خواهد داد که اين هيئت امنيت کودکان در اين شهر را بالا خواهد برد.

از آغاز سال 2011 در کازان 36 حادثه رانندگی مربوط به حضور کودکان رخ داد. تقريباً هر کودک از 3 حادثه دچار خطرات ناشی از عدم شرايط امنيتی شد. در حالی که از سال 2009 زمانی که هيئت “حفاظت از زندگی جديد!” برای اولين بار در شهر های ديگر برگزار شد، تعداد تصادفات نزديک به 7 برابر کاهش يافتند.

بنياد خيريه Alpari همراه با هيئت بازرسی شهر کازان در 31 مه 2011 در رابطه با کمک به والدين در اطمينان از ايمنی کودکان هنگام استفاده از خودروهای شخصی با عنوان “حفاظت از زندگی جديد!” نشستی برگزار شد. اين رويداد برای بار سوم برگزار می شود.

تجمع سال جاری نزديک به روز بين المللی کودک و نوجوان در بخش (صلیب سرخ) در شهر کازان آغاز شد.