در اين ارتباط ، توصیه می کنيم که در اين روز موقعيت های عمده برای سهام روسيه و جفت ارز USDRUR در بازار قرار ندهيد . زيرا امکان شکست قيمت در بازار به دليل باز شدن بازار در روز چهارشنبه ، 9 مارس 2011 وجود دارد .

به اطلاع شما می رسانيم که ، آلپری در روز 5 مارس تعطيل است .

مشتريان گرامی !

در اين ارتباط ، توصیه می کنيم که در اين روز موقعيت های عمده برای سهام روسيه و جفت ارز USDRUR در بازار قرار ندهيد .

زيرا امکان شکست قيمت در بازار

به دليل باز شدن بازار در روز چهارشنبه ، 9 مارس 2011 وجود دارد .

به اطلاع شما می رسانيم که ، آلپری در روز 5 مارس تعطيل است .