مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 25 آپريل 2011 در بند 16.4 از توافقنامه مشتری تغييراتی به اجرا در خواهد آمد

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که از تاريخ 25 آپريل 2011

در بند 16.4 از توافقنامه مشتری تغييراتی به اجرا در خواهد آمد.