مشتريان گرامی !

در ارتباط با تعطيلات رسمی روسيه ،برنامه زمان بندی معاملاتی برای قرارداد های (CFDs) در سهام روسيه و جفت ارز USDRUR تغيير خواهند يافت :

مشتريان گرامی !

در ارتباط با تعطيلات رسمی روسيه ،برنامه زمان بندی معاملاتی برای قرارداد های (CFDs) در سهام روسيه و جفت ارز USDRUR تغيير خواهند يافت :

23.02.2011 (چهارشنبه)

СFDs در سهام روسيه (#GAZP,#GMKN, #LKOH, #ROSN, #SBER, #SBERP, #SIBN, #SNGS, #VTBR) معامله انجام نمی شود .
USDRUR معامله انجام نمی شود .

7.03.2011 (دوشنبه)

СFDs در سهام روسيه (#GAZP,#GMKN, #LKOH, #ROSN, #SBER, #SBERP, #SIBN, #SNGS, #VTBR) معامله انجام نمی شود .
USDRUR معامله انجام نمی شود .

8.03.2011 (سه شنبه)

СFDs در سهام روسيه (#GAZP,#GMKN, #LKOH, #ROSN, #SBER, #SBERP, #SIBN, #SNGS, #VTBR) معامله انجام نمی شود .
USDRUR معامله انجام نمی شود .

برنامه زمان بندی معاملات تنها جنبه اطلاعاتی دارد ، در صورت نياز به ويرايش ، شرکت آلپری مجاز به تنظيمات مناسب خواهد بود.