مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيل رسمی در جمهوری لتونی مورخ 4 مه 2011، بانک Rietumu Banka در اين روز کار نمی کند.

مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيل رسمی در جمهوری لتونی

مورخ 4 مه 2011، بانک Rietumu Banka در اين روز کار نمی کند.

از تاريخ 5 مه 2011 بانک فعاليت خود را در حالت عادی از سر خواهد گرفت.