مشتريان گرامی !

به اطلاع شما می رسانيم که،

از تاريخ 1 مارس 2011،

کميسيون در ازای استفاده از پلتفرم معاملاتی خودکار ZuluTrade در حساب های classic.zulutrade و classic.ndd.zulutrade ، برابر با 2 پيپ برای هر معامله کامل تغيير خواهد کرد .تغيير کميسيون به علت تجديد نظر در تعرفه ها توسط شرکت ZuluTrade Inc با هدف بهبود شرايط همکاری با کارگزاران صورت گرفته است.

مشتريان گرامی !

به اطلاع شما می رسانيم که،

از تاريخ 1 مارس 2011،

کميسيون در ازای استفاده از پلتفرم معاملاتی خودکار ZuluTrade در حساب های classic.zulutrade و classic.ndd.zulutrade ، برابر با 2 پيپ برای هر معامله کامل تغيير خواهد کرد .تغيير کميسيون به علت تجديد نظر در تعرفه ها توسط شرکت ZuluTrade Inc با هدف بهبود شرايط همکاری با کارگزاران صورت گرفته است.