مشتريان گرامی!

از فوريه 2011 در اسناد تنظيمی تغييراتی انجام خواهد گرفت:

مشتريان گرامی!

از فوريه 2011 در اسناد تنظيمی تغييراتی انجام خواهد گرفت:

“قوانين عمليات معاملاتی برای پلتفرم معاملاتی متاتريدر 4“:

تغيير در محتوای بند های: 9.24، 9.30، 9.37؛
تغيير در تعريف “Dealer” و “dealer” در بند 10.1؛
بند 10.5 اضافه خواهد شد ؛

مفهوم “Gap level” از بند 10.1 حذف خواهد شد.
برای حساب های نوع ECN و NDD يک آيين نامه با نام “قوانين عمليات معاملاتی ECN.MT4 و NDD.MT4” در نظر گرفته ميشود:

تغيير در محتوای بند های: 8.11، 9.6، 9.8، 9.9، 9.19.
“توافقنامه مشتری”:

تغيير در محتوای بند 16.1 ؛
مفهوم “حجم عادی بازار” از بخش 17 حذف خواهد شد.