مشتريان گرامی !

در ارتباط با جشن 21 فوريه ، روز ريس جمهور ، برنامه روز مناقصه برای عقد قرار داد های (CFDs) تغيير خواهد کرد.

مشتريان گرامی !

در ارتباط با جشن 21 فوريه ، روز ريس جمهور ، برنامه روز مناقصه برای عقد قرار داد های (CFDs) تغيير خواهد کرد.

18.02.2011 (جمعه)

CFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI) معامله از ساعت 21:15 بسته می شود .
CFDs آتی در انرژی (#QM, #QG) معامله از ساعت 21:15 بسته می شود .

21.02.2011 (دوشنبه)

СFDs در سهام و ETF معامله بسته است .
СFDs آتی بر شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX) معامله از ساعت 16:30 بسته می شود .
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI) معامله از ساعت 18:15 بسته می شود .
CFDs در کالاهای آتی (#S, #C, #W) معامله بسته است .
CFDs در معاملات آتی انرژی (#QM, #QG) معامله از ساعت 18:15 بسته می شود .

22.02.2011 (سه شنبه)

СFDs در سهام و ETF به طور معمول باز می شود.
СFDs آتی بر شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX) به طور معمول باز می شود.
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI) به طور معمول باز می شود.
CFDs در کالاهای آتی (#S, #C, #W) به طور معمول باز می شود.
CFDs در معاملات آتی انرژی (#QM, #QG) به طور معمول باز می شود.

زمان به وقت GMT است .

برنامه زمانبندی مناقصه ها ، تنها جهت مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است ، در صورت هرگونه تغييری در آن ، آلپری مجاز به تنظيم و ويرايش مجدد آن خواهد بود.