مشتريان گرامی!

در ارتباط با جشن 25 نوامبر 2010 ، روز شکر گذاری ، برنامه مناقصه عقد قرارداد برای تفاوت (CFDs) تغيير خواهد کرد.

مشتريان گرامی!

در ارتباط با جشن 25 نوامبر 2010 ، روز شکر گذاری ، برنامه مناقصه عقد قرارداد برای تفاوت (CFDs) تغيير خواهد کرد.

24.11.2010 (چهارشنبه)
CFDs در معاملات آتی کالا
(#S, #C, #W)
معاملات انجام نميگيرند

 

25.11.2010 (پنجشنبه)
СFDs در سهام و ETFمعاملات انجام نميگيرند
СFDs آتی بر شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX)از ساعت 16:30 GMT به بعد معاملات انجام نميگيرند
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI)از ساعت 18:15 GMT به بعد معاملات انجام نميگيرند
CFDs در آتی کالا
(#S, #C, #W)
معاملات انجام نميگيرند
CFD در آتی انرژی (#QM, #QG)از ساعت 18:15 GMT به بعد معاملات انجام نميگيرند

 

26.11.2010 (جمعه)
СFDs در سهام و ETFدر رژيم عادی شروع به انجام ميگيرند — در ساعت 18:00 GMT
پايان ميگيرند
СFDs آتی بر شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX)در رژيم عادی شروع به انجام ميگيرند — در ساعت 18:15 GMT
پايان ميگيرند
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI)در رژيم عادی شروع به انجام ميگيرند — در ساعت 18:45 GMT
پايان ميگيرند
CFDs در آتی کالا
(#S, #C, #W)
در رژيم عادی شروع به انجام ميگيرند — در ساعت 18:00 GMT
پايان ميگيرند
СFD در آتی انرژی (#QM, #QG)در رژيم عادی شروع به انجام ميگيرند — در ساعت 18:45 GMT
پايان ميگيرند

 

29.11.2010 (دوشنبه)
СFDs در سهام و ETFدر رژيم عادی انجام ميگيرند
СFDs آتی بر شاخص های سهام (#ES, #NQ, #NX)در رژيم عادی انجام ميگيرند
СFDs آتی در فلزات گرانبها (#GC, #SI)در رژيم عادی انجام ميگيرند
CFDs در آتی کالا
(#S, #C, #W)
در رژيم عادی انجام ميگيرند
СFD در آتی انرژی (#QM, #QG)در رژيم عادی انجام ميگيرند