مشتريان گرامی !

در ارتباط با جشن 17 ژانويه ، روز مارتين لوتر کينگ برنامه روز مناقصه برای عقد قرارداد ها در تفاوت (CFDs) تغيير خواهد کرد.

مشتريان گرامی !

در ارتباط با جشن 17 ژانويه ، روز مارتين لوتر کينگ برنامه روز مناقصه برای عقد قرارداد ها در تفاوت (CFDs) تغيير خواهد کرد.

14.01.2011 (جمعه)
CFD در معاملات آتی بر روی فلزات گرانبها (#GC, #SI)در ساعت 21:45 بسته ميشود.
CFD در معاملات آتی در زمینه انرژی (#QM, #QG)در ساعت 21:45 بسته ميشود.

 

17.01.2011 (دوشنبه)
در سهام CFD و ETFبسته است.
CFD در معاملات آتی بر شاخص سهام (#ES, #NQ, #NX)در ساعت 16:30 بسته ميشود.
CFD در معاملات آتی بر روی فلزات گرانبها (#GC, #SI)در ساعت 18:15 بسته ميشود.
CFD در معاملات آتی کالا (#S, #C, #W)بسته است.
CFD در معاملات آتی در زمینه انرژی (#QM, #QG)در ساعت 18:15 بسته ميشود

 

18.01.2011 (سه شنبه)
در سهام CFD و ETFبه طور معمول باز می شوند.
در معاملات آتی بر شاخص سهام (#ES, #NQ, #NX)به طور معمول باز می شوند.
CFD در معاملات آتی بر روی فلزات گرانبها (#GC, #SI)به طور معمول باز می شوند.
CFD در معاملات آتی کالا (#S, #C, #W)به طور معمول باز می شوند.
CFD در معاملات آتی در زمینه انرژی (#QM, #QG)به طور معمول باز می شوند.

 

به زمان GMT.

برنامه ارايه شده تنها به منظور اطلاع رسانی است ، در صورت اعمال تغييرات در برنامه مناقصه و عقد قرارداد ها ، شرکت آلپری مجاز به ويرايش برنامه خواهد بود.