مشتريان گرامی !

از 14 فوريه 2011 سطح مارجين های مورد نياز در حجم کل معاملاتی برای جفت ارز ها و فلزات گرانبها (spot) تغيير خواهند يافت .

مشتريان گرامی !

از 14 فوريه 2011 سطح مارجين های مورد نياز در حجم کل معاملاتی

برای جفت ارز ها و فلزات گرانبها (spot) تغيير خواهند يافت .