مشتريان گرامی!

ويژگی جديد مديريت بهينه سرمايه را به شما اريه می دهيم: اکنون دارندگان حساب های “طلا” ميتوانند وجوه خود را در ارز GLD به حساب غير معاملاتی خود و بدون هيچ گونه هزينه اضافی انتقال دهند.

مشتريان گرامی!

ويژگی جديد مديريت بهينه سرمايه را به شما اريه می دهيم:

اکنون دارندگان حساب های “طلا” ميتوانند وجوه خود را در ارز GLD به حساب غير معاملاتی خود و بدون هيچ گونه هزينه اضافی انتقال دهند.

اين سرويس جديد در کابين شخصی قابل دسترس است

و کار با حساب های طلا را راحت تر و سريعتر خواهد کرد.