مشتريان گرامی!

شرکت تحت نام تجاری آلپری در ايالات متحده آمريکا، با افتخار اعلام به انتصاب دنيل اسکاورووسکی به عنوان مدير کل Alpari US، عضو هيئت مشورتی انجمن NFA در بازار فارکس می کند.

 

وی اکنون مدير کل Alpari US است، و 18 سال تجربه در زمينه فارکس دارد.

NFA : National Futures Association ، سازمان خود مختار غير تجاری در ايالات متحده آمريکا است که بر اجرای سهام آتی و ديگر بازارهای مالی نظارت دارد. همچنين از حقوق و منافع معامله گران و سرمايه گذاران حمايت می کند. هر فرد يا شرکت ارايه دهنده خدمات تجاری در بازار معاملات آتی و بازار فارکس در ايالات متحده آمريکا، بايد در CFTC ثبت شده و عضو NFA شود. تا به امروز، NFA در حدود 4300 عضو و 50000 اعضای وابسته (نمايندگان شرکت های عضو NFA) دارد.

مشتريان گرامی!

شرکت تحت نام تجاری آلپری در ايالات متحده آمريکا، با افتخار اعلام به انتصاب دنيل اسکاورووسکی به عنوان مدير کل Alpari US، عضو هيئت مشورتی انجمن NFA در بازار فارکس می کند. مسئوليت های اصلی وی نظارت بر اجرای قوانين فعلی NFA و بحث در مورد مسائل مربوط به رگوله بازار است.
توصیه هايی در فعاليت های کميته اجرايی و هيئت NFA از وظايف اين کميته است.