مشتريان گرامی!

به اطلاع شما ميرسانيم که ، با توجه به جمع بندی و محاسبه سهام و انتقال پاداش ها در محاسبات خطا رخ داده است ،به همين دليل پرداخت پاداش های سهام “جايزه 20.11 سال نو ” به طور موقت متوقف شده است.

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما ميرسانيم که ، با توجه به جمع بندی و محاسبه سهام و انتقال پاداش ها در محاسبات خطا رخ داده است ،به همين دليل پرداخت پاداش های سهام “جايزه 20.11 سال نو ” به طور موقت متوقف شده است. پرداخت ها بلافاصله پس از تنظيم و تجديد محاسبات از سر گرفته خواهند شد.

به زودی نتايج بررسی را به اطلاع شما می رسانيم . به خاطر اين توقف از شما پوزش می خواهيم.