مشتريان گرامی!

به مناسبت 25 نوامبر ، روز شکر گذاری (Thanksgiving Day) در آمريکا ، انتقالات بانکی به دلار آمريکا صورت نمی گيرند. از 26 نوامبر 2010 ، انتقالات به رژيم عادی خود بر ميگردند.

مشتريان گرامی!

به مناسبت 25 نوامبر ، روز شکر گذاری (Thanksgiving Day) در آمريکا ، انتقالات بانکی به دلار آمريکا صورت نمی گيرند. از 26 نوامبر 2010 ، انتقالات به رژيم عادی خود بر ميگردند.

لطفاً اين اطلاعات را قبل از انجام انتقالات بانکی در نظر بگيريد.